fbpx

kjøpsbetingelser

Betingelser ved kjøp av reiser fra Go Cycling AS

Krav til reisende

Go Cycling AS opererer med en nedre aldersgrense på 18 år på sine reiser. I tillegg må alle deltakere på Go Cycling sine turer lese og forstå informasjon vedrørende den aktuelle turen og de fysiske krav turen stiller. Noen av våre turer er fysisk krevende, og ved bestilling av en reise fra Go Cycling bekreftes det at den påmeldte deltaker er har de nødvendige fysiske forutsetninger som kreves og er i helsemessig forstand til å forsvarlig kunne gjennomføre den aktuelle turen. Du bekrefter også at du vil forholde deg til rettningslinjer som blir satt av Go Cycling AS og våre reiseledere før eller under reisen.

Bestilling og betaling

Bestilling av en reise fra Go Cycling AS er bindende, og medfører betalingsforpliktelse. Ved bestilling av en reise vil få en bekreftelse av bestillingen tilsendt på oppgitt epostadresse. Kontroller at informasjonen i bekreftelsen er korrekt. I løpet av kort tid vil du få tilsendt en ny epost, som vil inneholde en garantisumfaktura pålydende 4000 kroner per person. Denne innbetalingen skal dekke ulike depositum og andre kostnader Go Cycling må legge ut for i forbindelse med din bestilling. E-posten vil også inneholde en faktura på resterende av salgsprisen på reisen du har bestilt, og administrativ informasjon om turen.

Betalingsfrist på garantisumfaktura vil være 14 dager fra fakturadato. Dersom denne ikke betales innen fristen kan Go Cycling AS betrakte avtalen som ugyldig og gi plassen til personer som står på venteliste. Betalingsfrist på restfaktura vil være 90 dager før oppmøte. Dersom bestilling av en reise skjer nærmere oppmøtedato enn 90 dager, vil betalingsfristen være 21 dager. Dersom restfaktura ikke betales innen forfall står Go Cycling fritt til å selge turen til andre.

Avbestilling, angrerett og avlysning

Eventuell avbestilling må skje skriftlig på e-post til kontakt@gocycling.no, og vil være gjeldende fra samme dag, eller fra første virkedag etter mottak av e-post dersom e-post mottas etter kl. 16.00 eller i helg/helligdag. Dersom du avbestiller turen inntil 90 dager før oppmøte tilbakebetales et beløp tilsvarende restbeløpsfakturaen, mens garantisum på 4000 kroner per person beholdes av Go Cycling AS. Ved avbestilling fra 89 til 30 dager før oppmøte beholder Go Cycling AS 50% av totalsummen på reisen, og resterende blir tilbakebetalt. Ved avbestilling senere enn 30 dager før avreise, eller dersom den reisende av årsaker Go Cycling AS ikke råder over ikke møter til oppmøte ihht den kommuniserte planen, beholder Go Cycling AS salgssummen i sin helhet.

Dersom du bestiller tillegg til pakken, som eksempelvis enkeltrom, vil dette som en del av den totale salgssummen kunne tilbakebetales etter retningslinjene i forrige avsnitt.

Våre reiser defineres som pakkereiser. Angrerettloven gjelder ikke for pakkereiser.

Go Cycling forbeholder seg retten til å avlyse turen ved lavt deltagerantall. Avlysning av tur ved for få deltakere skal ikke skje senere enn 21 dager før avreisedato. Dersom turen avlyses grunnet lavt deltagerantall refunderes kjøpssummen i sin helhet. Nærmere avreisedato enn 21 dager kan avlysning skje bare ved uunngåelige og/ eller ekstraordinære hendelser utenfor Go Cycling sin kontroll, som medfører at turen ikke kan eller bør gjennomføres. Ved slike omstendigheter refunderes 50% av kjøpssummen.

Overdragelse

Du kan inntil 7 dager før oppmøte overdra kjøpsavtalen til en annen som oppfyller vilkårene i avtalen. Overdragelse av avtale medfører et gebyr på 1400 kroner, og skal dekke administrativt arbeid knyttet til navneendringer. Den som overdrar reisen, og den som får turen overdratt til seg, er begge ansvarlig for å betale eventuelle rest- eller tilleggsbeløp og andre kostnader som måtte tilkomme som konsekvens av overdragelsen. Et eksempel på dette kan være endring til enkeltrom, som vil medføre en ekstrakostnad tilsvarende enkeltromsmellomlegg for den aktuelle turen. Det gis ingen garanti for at det er mulig å endre til enkeltrom ved overdragelse.

Priser og prisendringer

Prisene baserer seg på valutakurser fra 20. september 2018 (EUR: 9,9423 (Norges Bank)). Go Cycling forbeholder seg retten til å foreta prisendringer dersom valutakurser eller skatt- og avgiftsnivået endres betydelig (mer enn 2%) fra denne dato.  Prisendringer skal i så tilfelle tilsvare den faktiske endringer. På samme måte har våre kunder rett til prisreduksjon dersom valutakurser eller skatt- og avgiftsnivået endres betydelig (mer enn 2%) fra bestillingsdato til tidspunkt for oppmøte.

Forsikring

Retningslinjene nevnt under Avbestilling, angrerett og avlysning gjelder også ved avbestilling grunnet sykdom. Avbestillingsforsikring inngår ikke i prisen for turen, og vi anbefaler å kontrollere om dette dekkes av din reiseforsikring. Det er kundens eget ansvar å tegne reiseforsikring. Du bør også ha med deg Europeisk Helsetrygdekort. Dette gir deg behandling under samme vilkår som innbyggere i det landet du besøker.

Endringer

Go Cycling AS forbeholder seg retten til å foreta mindre endringer i program og/eller reiserute dersom dette av ulike årsaker skulle bli nødvendig. Relevante endringer vil bli informert om.

Mangler ved turen

Go Cycling AS er ansvarlig for at innholdet i produktene våre leveres på en tilfredsstillende måte. Dersom du opplever mangler underveis på turen som gjør at produktet ikke samsvarer med den informasjonen som er gitt på forhånd, er deltakeren pliktet å informere en reiseleder eller annen kontaktperson i Go Cycling AS om dette snarest. Under forutsetning om at dette informeres om snarest, kan deltakeren ha rett til prisavslag om mangelen ikke blir utbedret.

Mangler som fører til tap hos den reisende kan utløse et passende erstatningskrav. Kravet om erstatning gjelder likevel ikke dersom mangelen skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter, eller dersom mangelen skyldes en tredjepart som ikke er knyttet til Go Cycling AS og mangelen ikke kunne forutsees eller unngås.

Klage

Klager til Go Cycling AS behandles av styret snarest mulig, og senest 14 dager etter klagemottak. Ved uenighet mellom deltaker og Go Cyclin AS kan deltakeren klage til Pakkereisenemdainnen fire uker etter svar fra Go Cycling AS. Framgangsmåte for klager til Pakkereisenemda finnes på deres hjemmeside.

Reisegarantifondet

Go Cycling er omfattet av Pakkereiseloven, og er derav medlem av Reisegarantifondet.
I praksis betyr det for deg at du som reisende er sikret å få pengene tilbake dersom pakkereisen du kjøper kanselleres som følge av konkurs.

Kontaktinformasjon til reisegarantifondet:

Besøk:
Reisegarantifondet v/forretningsfører  Advokatfirma Arild Friestad
Skansegaten 13,  
4006 Stavanger

Telefon og fax:
Telefon: 51 85 99 40
Telefax: 51 85 99 31

Close Menu